Financieel centrum

DIENSTEN

 

PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING

De Wet Verevening Pensioen bij Echtscheiding (Wet VPS) geeft aan hoe het pensioen wat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode moet worden verdeeld. Standaard heeft de ex-partner recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen plus het volledige partnerpensioen tot de echtscheidingsdatum. Echter het is mogelijk af te wijken van de Wet VPS. Daarnaast kun je gebruik maken van conversie. Conversie wil zeggen alle pensioenaanspraken worden omgezet in een eigen pensioenaanspraak.

Bij de standaard verevening is de ex-partner afhankelijk van het wel/niet leven van de pensioengerechtigde. Bij conversie gaat het ouderdomspensioen in ongeacht het wel of niet in leven zijn van de pensioengerechtigde. Daarnaast is het mogelijk de pensioendatum aan te passen (handig bij een groot leeftijdsverschil).

Steed vaker kennen pensioenregelingen een risico partnerpensioen in plaats van een opbouw partnerpensioen. Bij echtscheiding stopt de dekking van het partnerpensioen. Bij overlijden ontvangt de ex-partner geen bijzonder partnerpensioen!

Om te komen tot een onderbouwde keuze maak ik een rapport met daarin:

 1. De opgebouwde pensioenaanspraken tijdens de huwelijkse periode.

 2. De standaard verdeling conform de Wet VPS (ieder 50%).

 3. Berekening van conversie.

 4. Een vergelijking tussen de standaard verdeling en conversie.

De kosten voor dit (standaard) rapport bedragen € 95,- exclusief btw. Eventuele aanvullende berekeningen tegen een uurtarief van € 145,- per uur exclusief btw.

INKOMENS- EN PENSIOENPLANNING

Een financieel plan biedt overzicht en brengt rust. Een goede planning houdt rekening met jouw financiële fase, je opgebouwde inkomens- en vermogensvoorziening en uiteraard je inkomenswensen. Ik geef je inzicht en maken duidelijk welke acties er op korte en lange termijn genomen dienen te worden, zodat jij jouw wensen en doelen kunt realiseren. 

Welke scenario's kan ik o.a. voor je berekenen:

 • Eerder stoppen met werken:

  • Pensioen vervroegen​.

  • AOW-overbrugging.

 • De gevolgen van ontslag:

  • WW-uitkering.

  • Vergoeding werkgever.

 • Pensioen optimalisatie:​

  • Bijsparen 2e pijler. (pensioenfonds)​​​.

  • Bijsparen 3e pijler (lijfrente).

  • Bijsparen box 3 (sparen of beleggen).

  • Versneld aflossen hypotheek.

De kosten voor een inkomens- en pensioenplanning bedragen € 495,- exclusief btw (maken berekeningen, opstellen rapport en online bespreking). Eventueel meerwerk is tegen een uurtarief van € 145,- per uur exclusief btw.

WERKINGSSFEERONDERZOEK

Of een werkgever onder een verplichtstelling van een pensioenfonds valt, is afhankelijk van de werkingssfeerbepalingen uit het verplichtstellingsbesluit. In deze bepalingen staat beschreven welke bedrijfsactiviteiten behoren tot de bedrijfstak waarvoor het pensioenfonds is opgericht en welke ondernemingen hieronder vallen.

Pensioenfondsen benaderen actief niet aangesloten werkgevers en schrijven werkgevers aan om te achterhalen of ze onder hun verplichtstelling vallen. Werknemers kunnen namelijk hun opgebouwde pensioenaanspraken opeisen, terwijl daarvoor geen premie is betaald!


Blijkt dat je onderneming ten onrechte niet is aangesloten, dan kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Het pensioenfonds zal je onderneming vaak met terugwerkende kracht willen inschrijven. Je moet dan met terugwerkende kracht premie betalen aan het pensioenfonds. Daarnaast kun je als statutair bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de premieachterstand. 

Het is dus belangrijk om zelf alert te zijn en te blijven. Je dient zelf te onderzoeken of je mogelijk onder een verplichtstelling valt. Zowel bij aanvang van je onderneming als bij een wijziging van de bedrijfsactiviteiten dien je regelmatig de vraag te stellen of je mogelijk valt onder een (ander) verplichtgesteld pensioenfonds. 


Mocht je worden aangeschreven door een pensioenfonds, dan zal bekeken moeten worden of het pensioenfonds gelijk heeft. Of dat het geval is, is lang niet altijd duidelijk. Pensioenfondsen gaan bij opsporing vaak erg grofmazig te werk. Een selectie bij de Kamer van Koophandel op een bepaalde SBI-code of een combinatie van trefwoorden op je internetpagina kunnen voor een pensioenfonds al voldoende aanleiding zijn om te concluderen dat je werknemers verplicht moeten deelnemen aan het pensioenfonds. 

In eertste instantie kan ik een korte quick scan maken op basis van deskresearch (toetsing op inschrijving KvK en werkzaamheden conform website).

De kosten voor de quick scan bedragen € 195,- exclusief btw. Eventueel vervolgonderzoek is tegen een uurtarief van € 145,- per uur exclusief btw (uiteraard is het mogelijk vooraf een uren- en kostenindicatie af te geven).

FINANCIELE SCAN OUDERE WERKNEMERS

Ik geef je 60+ werknemer inzicht in zijn netto (pensioen)inkomen.  

In de praktijk loop ik tegen de volgende scenario's aan:

 • Eerder stoppen met werken en aansluitend met pensioen.

 • Minder werken in combinatie met deeltijd pensioen.

 • Ontslag, aansluitend een WW-uitkering en daarna met pensioen.

 • Gebruik maken van een generatiepactregeling (minder werken met salariscompensatie).

Doel is om de 60+ werknemers minder te laten werken zodat ze gezond hun pensioen halen. Er ontstaat daarnaast ruimte om jongere werknemers aan te trekken. De vakkennis van de oudere werknemers blijft aanwezig en kan worden ingezet om de jonge werknemers op te leiden.

Uiteraard is het mogelijk om de 60+ werknemer te stimuleren om volledig te stoppen met werken.

In een 1 op 1 gesprek laat ik je werknemer de financiele gevolgen zien waarbij we rekening houden met zijn inkomenwens en eventuele (transitie) vergoeding. Iedere werknemer onvangt een overzichtelijk rapport zodat hij alles op zijn gemak nog een keer kan nalezen.

De kosten voor deze financiele scan bedragen € 295,- exclusief btw (maken berekeningen, opstellen rapport en online bespreking).

Wilt u meer weten over mijn diensten? Neem vandaag nog contact op en ontdek wat ik voor jou kan betekenen.

VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder kun je de algemene voorwaarden downloaden.

PRIVACY STATEMENT

Hieronder kun je het privacy statement downloaden.