Zoeken
  • Pim Stultiens

Stand van zaken gedeeltelijke afkoop ouderdomspensioen

Op 18 mei jl. heeft Wouter Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het keuzerecht van gedeeltelijke afkoop van het ouderdomspensioen ("bedrag ineens"). Hieronder een korte samenvatting van de verzamelbrief:

  • De inwerkingtredingsdatum staat op 1 januari 2023 zodat pensioenuitvoerders voldoende tijd hebben om een en ander aan te passen in hun administratie.

  • De keuze om een bedrag ineens te laten uitkering kan op de pensioeningangsdatum of in de maand februari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

  • Hoe werkt de belastingheffing over de uitkering van een bedrag ineens in Frankrijk en Spanje? In deze landen is er sprake van een exclusief heffingsrecht in het woonland van de ontvanger.

  • Hoe werkt de belastingheffing over de uitkering van een bedrag ineens in België en Duitsland? In deze landen is er sprake van een exclusief heffingsrecht in het bronland (Nederland kan dus heffen over pensioenafkoopsommen). In België is dit alleen van toepassing indien het pensioen in België niet tegen het algemene tarief wordt belast en een bepaald maximum wordt overschreden.

  • In de basis wil Nederland regelen dat het heffingsrecht over pensioenafkoopsommen wordt toegewezen aan het bronland. Een aantal verdragen zullen dan ook moeten worden aangepast.

  • Door meerdere partijen is aangegeven dat er meer aandacht moet zijn voor de gevolgen van een bedrag ineens voor de belastingdruk en toeslagen. De informatieverschaffing is dan ook van groot belang. Deze taak ligt bij de pensioenuitvoerders. Er zal moeten worden gewaarschuwd voor de mogelijke effecten op de verschuldigde inkomstenbelasting, premies volksverzekering en toeslagen.

  • Er is verder gekeken naar een oplossing voor mensen die vanwege het bedrag ineens hun toeslagen kwijtraken. De basis van het toeslagenstelsel steunt op het principe van draagkracht. Er kan geen uitzondering (geen verlaging toeslag) worden gemaakt voor een bedrag ineens omdat er sprake is van een keuzerecht. Daarnaast vergroot het de complexiteit van toeslagen. Op de site van de belastingdienst kan door middel een proefberekening worden ingeschat wat de gevolgende voor de toeslagen zijn bij een bepaald jaarinkomen.

Er zitten nogal wat haken en ogen aan het opnemen van een bedrag ineens. Belangrijk om, voordat je een definitieve keuze maakt, te bekijken wat de (financiele) gevolgen zijn. Mogelijk dat andere opties beter passen bij je persoonlijke situatie en wensen.

49 keer bekeken0 reacties