Zoeken
  • Pim Stultiens

Booking.com valt onder de verplichtstelling van BPF Reisbranche

Uitspraak Hoge Raad 9 april 2021.


Hieronder een samenvatting van de uitspraak.


In dit geding vordert Bpf Reisbranche een verklaring voor recht dat Booking.com, met ingang van 1 januari 1999 dan wel een latere datum, verplicht is deel te nemen aan Bpf Reisbranche. Zij legt daaraan ten grondslag dat Booking.com is aan te merken als reisagent als bedoeld in het verplichtstellingsbesluit en als (online) reisagent als bedoeld in het wijzigingsbesluit 2015, omdat zij bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.


Booking.com betwist dat zij bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen en dat zij dus onder de omschrijving van (online) reisagent valt, en heeft daarnaast een aantal andere verweren tegen de vordering aangevoerd.


De kantonrechter heeft de vordering van Bpf Reisbranche afgewezen op de grond dat van bemiddeling bij de totstandkoming van een reisovereenkomst geen sprake is.


Voor de beantwoording van de vraag of Booking.com een (online) reisagent is in de betekenis van het verplichtstellingsbesluit, is beslissend of haar bedrijfsactiviteit valt onder de omschrijving bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen in de ruimste zin des woords, waaronder worden begrepen overeenkomsten inzake vervoer, verblijf en pakketreizen.


Op grond van de door het hof vastgestelde feiten en hetgeen hiervoor is overwogen staat vast:

  • Dat Booking.com een online reserveringsplatform exploiteert waarop accommodaties van accommodatiehouders (aanbieders) worden getoond,

  • Dat klanten op die website, door gebruik te maken van daarop aanwezige digitale faciliteiten, een accommodatie van die aanbieders kunnen boeken,

  • Dat de administratieve verwerking van de boeking geschiedt doordat Booking.com via haar website de reserveringsgegevens aan de aanbieder verstrekt en de bevestiging aan de reiziger,

  • Dat Booking.com een commissie van de aanbieder ontvangt nadat de klant bij de accommodatie van de aanbieder heeft verbleven of gebruik heeft gemaakt van de service of het product.

Een en ander laat, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geen andere conclusie toe dan dat Booking.com in de uitoefening van haar bedrijf bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten op het gebied van reizen’, en dus een (online) reisagent is, een en ander zoals bedoeld in het verplichtstellingsbesluit.


Lees de volledige uitspraak.
14 keer bekeken0 reacties